X
تبلیغات
معلومات عمومی - معلومات راجع به کمپیوتر
همین حالا

 

کمپیوترچیست ؟

کمپیوتر عبارت از ماشین الکترونیکی است که معلومات را از طریق)     (inputting deviceگرفته بعد ازتحلیل وتجزیه آنر ا از طریق (outputting device) ارایه میکند. و یا کمپیوتر ماشین است که توانایی انجام شمارش یا محاسبه را داشته و نتایج منطقی از آن بدست میآید .پس بطور خلاصه گفته میتوانیم که کمپیوتر ماشین است که کار  های مغلق وپیچیده فکر  ی  ر ا در زمان کم به سهولت انجام میدهد.

تاریخچه کمپیوتر:در اوایل اولین کسانیکه محاسبه را انجام میدادند چنایی ها بودند که از ماشین بنام چوت ((Abacus برای محاسبات روزمره شا ن استفاده مکردند که از نگاه شکل مختلف بود و در سا ل (1617)john Napier  اولین ماشین حساب را ساخت که متشکل از اعداد و جذر ها بود ونام آنرا(Napier bonus)گذاشت . همین شکل در سال (1642)اولین ریاضی دان فرانسوی بلیس پاسکل ماشین حساب را ساخت که بتواند در شغل پدرش کمک کند پدرش در ناحیه (Rouen)ریس مالیه بود  و در سال  (1694)(Got fried Leibniz)ماشین حسا ب را ساخت که قادر به انجام عملیه ضرب و تقسیم بود  بلاخره در سال (1791)(Charles Babbage)ماشین حساب را ساخت که بنام (different engine number one)یاد میشد از همین خاطر به وی لقب پدر محاسب را دادند.

و در سال (1930)(wannevarbush)اولین کمپیوتر (Analog)را  اختراع کرد  در سال (1965)اولین کمپیوتر (mini)اختراع و خلاصه در سال (1975)اولین کمپیوتر (micro)اختراع شد.

 

انواع کمپیوتر :کمپیوتر بطور عموم به سه بخش تقسیم شده است.

1)  Analog   computer          

 2) Digital computer       

 3)   Hybrid  computer

1:  Analog computer: عبارت از کمپیوترهای هستند که معلومات را بشکل امواج (signal)   ها بصورت منظم ارسال و در یافت مینمایند و عموماً این کمپیو تر ها در بخش های طبابت ،انجنیری ،ساحات برق و غیره استفاده مگردد.

2) Digital computer: عبارت از کمپیوتر های هستند که معلومات را بشکل (Binary)یعنی صفر و یک ارسال و در یافت مینمایند.

3) Hybrid computer:عبارت از کمپیوتر های هستند که متشکل از  (digital) و(Analog )  بوده ودارای خواص هر دو میباشند.

کمپیوتر های (digital)از لحاظ شکل  چهار نوع میباشند.

1)     Main frame      

 2)Mini computer         

 3)     Micro computer  

 4)    super computer

 : Micro computer (1 عبارت ازکمپیوتر های هستند که در یک زمان یک شخص از آن استفاده کرده میتواند و بنام (P.C) یاد میشود یعنی (personal computer).

2)  Mini computer: عبارت ازکمپیوتر های هستند که بزرگتر از (micro)  وکوچکتر از (Main frame)   میباشد  که از این نو ع کمپیوتر ها در بانک ها ی متوسط تجارت های متوسط و غیره جاها استفاده میشود.

3)  Main frame:عبارت از کمپیوتر های هستند که دارای سرعت بسیار زیاد و حافظه قوی میباشتد که در یک زمان از (500)  الی  (2000) نفرازآن استفاده کرده میتوانند که ازین  کمپیوتر ها در میدان های هوای بسیار بزرگ وتجارت های بسیار بزرگ استفاده میشود.

4)super computer  : عبارت ازکمپیوتر های هستند که دارای سرعت بسیار زیاد بوده معمولاً در تحقیقات فضایی استفاده میشود که ارزش این کمپیوتر از (5)   ملیون   الی  (20)   ملیون   دالر  میباشد.

 

کمپیوتر های (micro)از لحاظ شکل فزیکی به سه نوع هستند  . 

 1)   Tower top

 (2    Desktop 

 3)   Lap top  

 1( Tower top:عبارت از کمپیوتر های هستند که  بشکل ایستاده قرار داشته و (%75)     (Branded)   مباشند .

2)  :Desktopعبارت از کمپیوتر های هستند که بشکل خابیده قرار میگرد وهمچنان (%75)   (Branded)       میباشند.

3)  :Lap topعبارت از کمپیوتر های هستند که شکل کتابچه را دارا بوده تمام پرزه جات آن (Built in)  و (%100) (branded)     میباشند.

نوت: built in  : کمپیوترهای را گویند  که تمام پرزه جات آن مستقیم در مادر بورد وصل باشد.

علم کمپیوتر بطور عمو م به   دو  بخش تقسیم شده است.

1)                         .       Software

                                                             Hardware (2

 (1 Hardware: عبارت از شکل فزیکی کمپیوتر میباشد که قابل دید ولمس بوده و بدو بخش تقسیم میشود.

1)Types of hard ware      

2)            .   Parts of hardware  

 :Types of hardwareبصورت عموم بدو بخش تقسیم شده است.

1(   External device    

 2 )  Internal device

 1)  External Device: عبارت از وسایل هستند که بدون آنها عملیه تحلیل و تجزیه امکان پذیر است  مانند   mouse, keyboard.     

 2) Internal Device : عبارت از وسایل هستند که بدون آن عملیه  تحلیل و تجزیه امکان پذیر نیست  مانند Ram.

  Types of hardware: به چهار بخش تقسیم میشود.

 1) Inputting device  

 2(  Outputting device 

 3(   Processing device    

   Storage device  (4

1 ) Inputting D: عبارت از آن اجزای کمپیوتر میباشند که توسط آن میتوانیم معلومات را داخل کمپیوتر  کنیم چون  کیبورد، فلش دیسک وغیره

2)  Outputting D:عبارت از آن اجزای کمپیوتر میباشند که معلومات را بعد از تحلیل و تجزیه بشکل علمی آن نمایش میدهند مانند  مونیتور، پرنتر وغیره.

3)  Processing D:عبارت از آن وسایل کمپیوتر هستند که توسط آنها میتوانیم معلومات داخل کمپیوتر را تحلیل و تجزیه نمایم مانند  رم .

4) storage D: عبار ت از زخیره گاه کمپیوتر میباشد  که معلومات بعد از تحلیل وتجزیه در آنجا زخیره میگردد مانند هاردیسک.

Monitor: یکی از (outputting D)ها میباشد که شکل تلویزیون را داشته تنها در آن معلومات را مشاهده کرده میتوانیم و بدو نوع میباشد.

1)      Mono  crone     

2)   Color monitor        

1)   mono  :  بمعنی یک و crone   رنگ را گویند یعنی این نوع مونیتور ها معلومات را بشکل سیاه وسفید نمایش میدهند . 

2)    color m:عبارت از مونیتو ر های هستند که معلومات را به رنگ های مختلف نشان میدهند و این رنگ ها متشکل از R.G.B میباشند.

Software: عبارت از شکل غیر فزیکی کمپیوتر بوده که تنها قابل دید بوده ولی قابل لمس نمیباشد وبطور عموم به سه نوع میباشند.

 1)   System software  

 2)   Application S     

 3)   Development S                                                                                                         

 1)   system  S:عبارت از نرم افزاررا گویند که فعال کننده کمپیوتر میباشد مانند ویندوز ایکس پی.      

  2)   Application S: عبارت از نرم افزار است که بعد از سیستم سافتویر   به کمپیوتر نصب میشود مانند     ورد ، اکسل وغیره .

 3)   Development S:   عبارت ازنرم افزار ا ست که پروگرام ساز میباشد مانند   H.T.M.l

Keyboard: عبارت از inputting D     میباشد که اطلاعات یا کمند ها را به کمپیوتر وارد میکند .

                                                                                                                                                                    کلید های کیبورد به هفت بخش تقسیم شده هستند

1)   :Alphabetical keys  این کلید ها از (A)  شروع و به    (Z)      ختم میشوند.

 2)   :Numeric   keys      این کلیدها  متشکل از تمام شماره های کیبورد میباشند .

3)   Punctuation key s :این کلید ها متشکل از کامه ندایه  وغیره میباشند.

 4)   :Mathematical keysاین کلید ها عبارت از علامات ریاضی میباشند مانند +،* وغیره.

5)   :Cursor control keysعبارت از کلید های هستند  که کرسر را به چهار سمت حرکت میدهند.

 6)   :Function key s   این کلید ها از (F1) شروع و به (F12)ختم میشوند.

7)  keys Editing   :  عبارت از کلید های delete ,   enter  وغیره میباشند.

Windows                               

در لغت بمعنی کلکین ودر اصطلاح پنجره را گویند که یکی از سیستم سافتویر ها بوده و همچنان بنام                                                                                  (Operating Software)  یاد میشود که فعال کننده کمپیوتر میباشد وبرنامه های مانند پنت،وردپد،نوت پدرا دارا میباشد وویندوز دارای سه نوع آیکن میباشد که  عبارت از سیستم آیکن مانند مای کپیوتر ،ریسایکل بن فولدر آیکن مانند نیوفولدر و اپلیکشن آیکن مانند ورد ، اکسل ، ودیگر برنامه های نصبی میباشند.

Desktop

Icons

Start menu button

Notification area

Task bar

Paint: عبارت از نخستین برنا مه ویندوز بوده که بنام وپرتینگ پروگرام یاد شده در بخش های تراحی ، دیزانینگ استفاده میشود و تخلص این برنامه (Bitmap)   میباشد.

طریقه های باز کردن برنامه پنت.

1: از طریق اکسیسریوس

2: ازکمند رن با نوشتن Mspaint 

3: از کمند رن با نوشتن Pbrush

Menu bar

Tool box

Title bar

Caption buttons

Vertical scrollbar

Status bar

Horizontal scrollbar

Color box

Menu file                                                           

New: اولین دستور مینیوی فایل بوده که برای ایجاد نمودن صفحه جدید استفاده میشود و توسط کیبورد میتوانیم با فشار دادن کنترول  ان این کار را انجام بدهیم.

open : از ین دستور بخاطر باز نمودن فایل های ثبت شده ویا تصاویر که از قبل در کمپیوتر ما موجود باشد استفاده مینمایم واگر بخواهیم این کاررا توسط کیبورد انجام دهیم کنترول را همرای کلید (O)   فشار میدهیم.

Save: ازین دستور بخاطر ثبت نمودن فایل های بیرونی  که بخاطر دیزاین وارد کردیم و یا خود ما ساختیم استفاده میشود و توسط کیبورد با فشاردادن کنترول  (s)  میتوانیم ثبت نمایم.

Save as :از ین  دستور میتوانیم فایل خود را در موقعیت های مختلف و به نا م های مختلف ثبت نمایم.

From scanner or camera: توسط این دستور میتوانیم تصاویر را از طریق   کمره و یا اسکنر  وارد برنامه پنت نمایم.

Print preview:این دستور جهت نمایش دادن صفحات قبل   ازچاپ استفاده میشود.

: Page  setupتوسط این دستور میتوانیم تنظیمات خاصی را بالا ی صفحات انجام دهیم.

Print:توسط این دستور میتوانیم صفحات خود را چاپ نمایم.

Set as background (tiled):ازین دستور جهت آوردن تصویر در زمینه کمپیوتر استفاده میشود در صورت که این تصویر ثبت شده باشد و بشکل چندانه یی میآید.

Set as background (center): توسط این دستور میتوانیم یک تصویر را در زمینه کمپیوتر بشکل بزرگ تعین نمایم.

Exit: ازاین دستور جهت خروج از برنامه استفاده میشود و توسط کیبورد میتوانیم با فشار دادن آلت اف چهار این کار را انجام بدهیم.

Menu edit                                                       

Undo: توسط این دستور میتوانیم از کارهای صورت گرفته یی خود جلو گیری کنیم و همچنان توسط کیبورد میتوانیم با فشاردادن کلید کنترول  ذید این کار را انجام دهیم

Repeat:این دستور کاری دستور  (undo) را از بین میبرد وشارتکت این کنترول  وای میباشد.

Cut: توسط این دستور میتوانیم قسمت انتخاب شده را از بین ببریم و توسط کیبورت با فشار دادن کنترول ایکس میتوانیم این کار را انجام بدهیم.

Copy: توسط این دستور میتوانیم ازیک قسمت به هر اندازه که خواسته باشیم هم شکل ایجاد نمایم شارتکت این کنترول سی میباشد.

Paste: توسط این دستور میتوانیم قسمت را که کت یا کاپی کرده باشیم آنرا به یک محل دیگر نصب نمایم همچنان با  فشاردادن کنترول وی میتوانیم نصب نمایم.

Clear selection: توسط این دستور میتوانیم قسمت انتخاب شده را پاک نمایم.

Select all: توسط این دستور میتوانیم تمام محتویات خود را انتخاب نمایم و شارتکت این دستور کنترول اٍی میباشد.

Copy to: توسط این دستور میتوانیم قسمت انتخاب شده را ثبت نمایم.

Past from: توسط این دستور میتوانیم چندین تصویر را همزمان در یک صفحه برنامه بازنمایم.

Menu view                                                        

توسط این مینیو میتوانیم تعین نمایم که کدام تولباکس ها باشد وکدام شان نباشد وهر کدام آنها را که خواسته باشیم میتوام فعال ویا غیرفعال نمایم.

Text tool bar: این تولبار زمانی فعال میشود که یک متن بنوسیم.

Zoom:توسط این دستور میتوانیم صفحه خود را خورد و بزرگ وهمچنان بشکل گراف نمایش بدهیم.

Custom: توسط این دستور میتوانیم صفحه خود را بشکل دلخواه نمایش دهیم.

Show grid: توسط این دستور میتوانیم صفحه خود را بشکل گراف نمایش دهیم.

Show thumbnail: زمانیکه از شوگراید استفاده کردیم با استفاده ازاین دستور میتوانیم به یک وندوی دیگر صفحه خود را بشکل شفاف یا بدون گراف نمایش بدهیم.

View bitmap: با استفاده ازین دستور میتوانیم صفحه یی خود را بدون مینیو ها نمایش بدهیم.

                                                             

Menu image                                                   

Flip rotate: با استفاده ازاین دستور میتوانیم تصویر خود را بشکل افقی،عمودی،و همچنان به زاویه های معینه بچرخانیم.

Stretch skew: با استفاده ازین دستور میتوانیم طول و عرض یک تصویر را بزرگ و بشکل مایل بچرخانیم.

: Invert color توسط این دستور میتوانیم متضاد یک رنگ را نمایش بدهیم شارتکت دستور مذکور کنترول آی میباشد.

Clear image: این دستور جهت پاک کردن یک تصویر استفاده میشود.

Draw opaque: این دستورجهت پاک کردن زمینه متن   ازروی یک تصویر استفاده میشود.

Menu color                                                      

با استفاده از این مینیو میتوانیم رنگ های دلخواه را ترکیب نمایم.

Help: این مینیو جهت کمک خواستن درمورد دستور های برنامه پنت استفاده میشود.

Word pad                                                         

این برنامه همچنان یکی از برنامه های ابتدایی ویندوز بوده که جهت مکتوب نویسی استفاده میشود.

 

Caption buttons

Title bar

Ruler

Formatting bar

Tool bar

Menu bar

Status bar

 


Menu file                                                          

New: اولین دستور مینیوی فایل بوده که جهت ایجاد نمودن یک صفحه جدید استفاده میشود و زمانی که بالای این دستورکلیک نمایم سه دستور دیگر بازمیشود که در حقیقت هرکدام آن یک نوع صفحه میباشد که با فشار دادن کرسرربالای آن هر کدام آنها را که خواسته باشیم میتوانیم باز نمایم.

Rich text document: عبارت از بزرگ ترین صفحه وردپت میباشد که توسط این میتوانیم محتوی خود را به برنامه ورد ثبت نمایم.

Text document: این هم یک نوع دیگری صفحه ورد پت میباشد که توسط این میتوانیم محتوی خود را به برنامه نوت پت ثبت نمایم.

Unicode text document: توسط این صفحه یی ورد پت میتوانیم با استفاده از کد های برنامه (H.T.M.L) متن خود را حرکت بدهیم.

مثال:در صفحه مذکور کد ذیل را نوشته کرده و بعد ازکد متن خود را  نوشته و بالای دستور (save) کلیک کرده در نخست یک اسم بعد نقطه و (HTML) نوشته ثبت مینمایم.

   

Open: توسط این دستورمیتوانیم متن های را که قبلاٌ ثبت نمودیم بازنمایم.

:save با استفاده ازین دستور میتوانیم محتوی خود را ثبت نمایم.

:Save as با استفاده ازین دستور میتوانیم محتوی خود را به چندین نام ثبت نمایم.

Print: این دستور جهت چاپ نمودن صفحات ما استفاده میشود.

Print preview: با استفاده ازین دستور میتوانیم صفحه خود را قبل ازچاپ نمایش بدهیم.

Page stup: توسط این فرمان میتوانیم صفحه خود را آماده به چاپ نمایم.

 :size ازین قسمت میتوانیم نوعیت صفحه خود را تعین نمایم.

Orientation: ازین قسمت میتوانیم انتخاب نمایم که صفحه ما افقی باشد ویا عمودی.

Margins: با استفاده ازین محل میتوانیم حاشیه های صفحه خود را تنظیم نمایم.

Recent file: درینجا فایل های که اخیراً استفاده کردیم لیست میشوند.

Send: توسط این دستوردرموجودیت انترنت میتوانیم فایل خود را  به یک دوست خود ارسال نمایم.

Exit(alt+F4): این فرمان جهت بسته نمودن برنامه استفاده میشود.

 

Menu Edit                                                       

undo: توسط این دستورمیتوانیم تمام کار های انجام شده را باطل سازیم و همچنان از طریق کیبورد با فشار دادن کنترول زید میتوان کاری دستور مذکور را انجام داد.

Cut: توسط این دستور میتوانیم یک قسمت دلخواه را ازبین ببریم.

Copy: توسط این دستور میتوانیم از یک قسمت به چندین جای دیگر کاپی بگریم.

Paste: توسط این دستور میتوانیم قسمت را که کت ویا کاپی کرده باشیم آنرا به یک محل دیگر نصب نمایم.

Paste special: این دستور جهت ارتباط دادن دو برنامه استفاده میشود.

Clear: با استفاده ازین دستور میتوانیم قسمت انتخاب شده را پاک نمایم.

Select all: توسط این دستور میتوانیم تمام محتوی خود را انتخاب نمایم و با فشار دادن کنترول اِی میتوانیم این کار را از طریق کیبورد انجام بدهیم.

Find: توسط این دستور میتوانیم کلمه دلخواه خود را دریابیم.

Find next: با استفاده از این دستور میتوانیم کلمه بعدی را در یابیم.

Links: این دستور جهت کنترول نمودن ارتباط پست سپیشل استفاده میشود.

Object: این دستور جهت بازنمودن برنامه منبع استفاده میشود.

Menu view                                                      

توسط این دستورها میتوانیم تعین نمایم که کدام تولبار ها باشند و کدام یکی از آنها نباشند.

Option: توسط این آپشن ها میتوانیم واحد اندازه گیری خط کش را تبدیل و همچنان  انجام خط خود را تعین نمایم.

Menu insert                                                     

Date and time : این دستور جهت اضافه نمودن تاریخ و ساعت استفاده میشود

Object: این دستور کار های نا ممکن را ممکن میسازد مثال در برنامه ورد پت نمیتوانیم رسم کنیم با استفاده از این دستور توسط پنت میتوانیم در ورد پت رسم بکشیم.

Menu format                                                   

Font: این کمند جهت تنظیم نمودن متن استفاده میشود.

Bullet style:  ازین دستور جهت اضافه نمودن سمبول برای آغاز متن و پروگراف استفاده میشود.

Paragraph: توسط این دستور میتوانیم مطلع و مقطع پروگراف خود را تعین نمایم.

Tabs: ازین فرمان جهت تعین نمودن فاصله دکمه تب به اندازه های مختلف استفاده میشود.

Helps: این دستور جهت خواستن کمک یا معلومات در باره کمند های برنامه استفاده میشود.

Control panel

با استفاده ازین بخش میتوانیم تنظیمات خاص را بالای بخش های مختلف کمپیوتر خود اجرا نمایم.

بصورت عموم میتوانیم از دو طریق کنترول پنل را بازنمایم.

1: از طریق استارت مینیو

2: از طریق کمند رن با نوشتن (control) میتوانیم کنترول پنل را باز نمایم.

Accessibility options                                                       

Use stick keys: این آپشن جهت ایجاد فاصله بین شارکت ها استفاده میشود.

Use filter key: این آپشن جهت تکرار ویا جلوگیری از تکرار یک حرف استفاده میشود.

Use toggle keys: درصورت که این آپشن فعال باشد و کلید هایcapslock,numlock))

را فشار بدهیم یک صدا ایجاد میشود

Display :  با استفاده ازین بخش میتوانیم شکل صفحه خود را تغیربدهیم  و با فشار دادن لفت آلت لفت شفت میتوانیم کاری دستور ذیل راازطریق کیبورد انجام بدهیم.

Mouse: ازین بخش میتوانیم کاری موز را از کیبورد انجام دهیم وبا فشار دادن لفت آلت لفت شفت و نملاک میتوانیم موز کیبورت را فعال نمایم.

Add or remove programs: از این بخش میتوانیم یک پروگرام را به کمپیوتر نصب وحذف نمایم.

Date and time: از این بخش جهت تنظیم نمودن ساعت و تاریخ کمپیوتر استفاده میشود.

                                               

Themes: با استفاده از دیم میتوانیم شکل های صفحه  که در ویندوز موجود هستند انتخاب ویا تعین  نمایم.

Desktop: با استفاده از ین بخش میتوانیم تصویر زمینه خود را تغیر بدهیم.

Screen saver: ازین بخش میتوانیم یک متن،ساعت ویا یک تصویر را بشکل دلخواه تنظیم نمایم که بعد از چند دقیقه یا ثانیه ظاهرگردد.

Appearance: این بخش جهت تغیر رنگ دیم و خورد وبزرگ ساختن متن های دیم استفاده میشود.

Settings: ازین بخش جهت خورد و بزرگ ساختن صفحه استفاده میشود.

Common task

Folders

CD or D.V.D drive

Local disks

 

Folder options

·        Show common tasks in folder: در صورت که این آپشن فعال با شد کمن تسک ظاهر میگردد.

·        Use windows classic: و اگر درصورت که این آپشن فعال نباشد کمن تسک غیر فعال یا پنهان میگردد.

·        Open each folder in the same window: اگر این آپشن فعال باشد

هر قدر فولدر را بازنمایم  به یک ویندو باز میگردد.

·        Open each folder in it’s own window: در صورت که این آپشن

 فعال باشد برای هر فولدر یک ویندوی جدا گانه ظاهر میگردد.

·        Single click: اگر این آپشن فعال باشد میتوانیم با یکبار

 کلیک کردن هر چیزرا که خواسته باشیم باز نمایم.

·        Underline icon: اگر این آپشن فعال باشد زیر اسم تمام فولدر

 ها تصاویر و غیره خط ظاهر میگردد.

·        Underline icon when I point at item: اگراین آپشن فعال باشد تا زمانی

 پاینتر خود را بالای فولدر یا تصویر مذکور انتقال ندهیم در زیر اسمش خط ظاهر نمیگردد.

نوت: البته این دو آپشن همرای (single click) فعال میگردد.

·        Double click : اگراین آپشن فعال باشد میتوانیم با دوبار کلیک کردن

 یک فولدر یا تصویر را باز نمایم.

Font: با استفاده از فونت میتوانیم یک نوع خط که در کمپیوتر ما موجود نباشد نصب نمایم مثال خط نسطعلیق.

Key board: با استفاده از کیبورت میتوانیم سرعت تکرار یک حرف و سرعت حرکت کرسررا زیاد و کم نمایم.

 :Schedules با استفاده ازین دستور میتوانیم یک برنامه یا یک تصویر را تنظیم نمایم که هر بار کمپیوتررا روشن کردیم  آن ظاهر گردد.


 

 


·        ازطریق این آپشن میتوانیم کلید  رایت را به لفت تبدیل نمایم.

·        ازین محل میتوانیم سرعت پاینتر خود را زیاد نمایم.

·        درصورت این آپشن فعال باشد با گذاشتن پاینتر بالای

یک ویندو ویا یک تصویرآنرامیتوانیم  بعد ازچند ثانیه قفل نمایم یعنی اگر بعد از چند

ثانیه دکمه موز را رحا کنیم تصویر ویا ویندوی مذکور از انتخاب خارج

نمیشود.

pointers: ازین محل میتوانیم شکل پاینتر خود را تغیر بدهیم.

 

·        ازین قسمت میتوانیم سرعت پاینتر را زیاد سازیم .

·        درصورت که این آپشن فعال باشد پاینترکمی از کنترول خارج میشود.

·        اگر این آپشن فعال باشد زمانی برنامه ورد را باز کرده بعد ازوارد نمودن تغیرات

   بسته کنیم پاینتر ما بشکل اتوماتیک بالای کلید (yes) قرارمیگیرد.

·        این آپشن جهت زیاد ساختن پاینتر استفاده میشود.

·        اگراین آپشن فعال باشد درهنگام نوشتن پاینتر ما پنهان میگردد.

·        اگراین آپشن فعال باشد با فشاردادن کلید کنترول میتوانیم موقعیت پاینتر خود

     را معلوم نمایم.

 

 

 

 

 

 

 


 


Regional and language options: ازین قسمت میتوانیم بعضی زبان های دیگر را بشکل دلخواه نصت و تنظیم نمایم.

Printer and faxes: ازین قسمت میتوانیم سافت پرنتر خود را نصب نمایم.

User account: ازین قسمت میتوانیم یک یوزر اکونت ایجاد نموده آنرا بشکل دلخواه تنظیم نمایم.

Create new account: این دستورجهت ایجاد نمودن یک اکونت جدید استفاده میگردد.

Change an account: با استفاده ازین بخش میتوانیم بالای اکونت خود تغیرات وارد نمایم.

·        توسط این دستور میتوانیم اسم اکونت خود را تغیربدهیم.

·        این دستورجهت اضافه نمودن یک رمزبه اکونت استفاده میشود.

·        این دستورجهت تبدیل نمودن تصویراکونت استفاده

میشود.

·        ازین بخش میتوانیم نوعیت اکونت خود را تغیربدهیم.

 

 

 

Sound and audio: با استفاده از این بخش میتوانیم آواز کمپیوتر خود را نصب وتنظیم نمایم.

Task bar and start menu                                         

·        با استفاده از آپشن نخست میتوانیم تسک بار خود را قفل نمایم تا کسی نتواند آنرا انتقال

 بدهد.

·        اگراین دستور فعال باشد تسک بار بطور اتومات پنهان میشود تا زمانی کرسرخود را

 بالای آن نگذاریم ظاهر نمیگردد.

·        اگراین دستور فعال باشد زمانی یک برنامه را بازنمایم درقسمت زیرآن تسک بار ظاهر

میگردد.

·        اگراین دستور فعال باشد ویندوهای مشابه را گروپ میکند.

·        اگر این دستور فعال باشد کویک لنچ بالای تسک بار ظاهرمیگردد.

·        با استفاده ازین آپشن میتوانیم ساعت را ازقسمت نوتیفکشن اریا ظاهرو پنهان نمایم.

·         با استفاده ازین بخش میتوانیم آیکن های غیرفعال را از نوتیفکشن اریا پنهان نمایم.


·        با استفاده ازین دو آپشن میتوانیم شکل استارت مینیوی خود را تغیربدهیم.

·        در صورت فعال بودن آپشن اول میتوانیم آیکن های استارت مینیو را بشکل

بزرگ تماشا کنیم .

·        اگرآپشن دومی را انتخاب نمایم تمام آیکن های استارت مینیو بشکل

 کوچک نمایش داده میشود.

·        ازین قسمت میتوانیم تعداد برنامه های استارت مینیو را تعین نمایم

که تا چند برنامه را نمایش بدهد.

·        با استفاده ازین دستور میتوانیم برنامه های که دراستارت مینیو لیست

شده آنها را پاک نمایم.

·        اگر این آپشن فعال باشد دراستارت مینیو انترنت اکسپلورر ظاهر

میگردد.

·        همچنان اگراین آپشن فعال باشد در استارت مینیو آیکن اوت لوک

 یا ایمل ظاهرمیگردد.

 


·        اگر این آپشن فعال باشد میتوانیم بدون فشاردادن کلید موز آل

 پروگرام را بازنمایم البته فقط با گذاشتن موزبالای آن میتوانیم باز نمایم.

·        اگر این آپشن فعال باشد درقسمت آل پروگرام تمام برنامه های که

 جدید نصب شده باشد آنها را نشانی میکند.

·        توسط این آپشن ها میتوانیم کنترول پنل مای کمپیوتر وغیره را

 تعین نمایم  که چطور باز شود بشکل ویندو ، ارتباطی،یا درقسمت استارت

 مینیو هیچ  نمایش ندهد.

·        اگر این آپشن فعال باشد میتوانیم شارکت یک برنامه را از استارت

 مینیو به روی صفحه انتقال بدهیم.

·        اگر این آپشن فعال باشد ففرایت مینیو را دراستارت مینیو نمایش میدهد.

·        اگراین آپشن فعال باشد حلپ اند سپورت رادرقسمت استارت مینیو نمایش میدهد.

·        اگر این آپشن فعال باشد در شست روز شارکت برنامه ها را از روی دیسکتاب پاک مینماید.

·        توسط این میتوانیم هر لحظه که خواسته باشیم آنها را پاک نمایم.


·        اگر این آپشن فعال باشد در استارت مینیو پرنتراند فاکس را نمایش میدهد ودر غیرآن نمیدهد.

·        توسط این آپشن تعین کرده میتوانیم که کمند رن در استارت مینیو باشد ویا نباشد.

·        در صورت ابن آپشن فعال با شد زمانی که تعداد برنامه ها درآل پروگرام افزایش

یافت  در اخیر آن یک اسکرولبارایجاد میشود.

·        این آپشن جهت ظاهر و پنهان کردن کمند سرچ استفاده میشود.

·        همچنان با استفاده از این آپشن میتوانیم ست اکسس اند دیفولد را از استارت مینیو ظاهر و پنها ن نمایم.

·        اگراین آپشن فعال باشد سیستم ادمینستریتور تولس را در آلپروگرام نمایش میدهد.

·        اگراین آپشن فعال باشد مینیوی مذکور را درآلپروگرامس واستارت مینیو نمایش میدهد.

·        با استفاده ازین آپشن میتوانیم مینیوی مذکور را پنهان نمایم.

 

Ph ;( +93) 0786-98-68-78

Walid_Naqshbandi@ymail.com

Walid_Naqshbandi@hotmail.com

 

+ نوشته شده در  جمعه هفتم آبان 1389ساعت 13:49  توسط ولید نقشبندی |